WEB1
ปีการศึกษา 2563

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว รอบ 2
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว การพิจารณา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
 
ที่ โรงเรียน การพิจารณา รอบ 2
มีสิทธิ แจ้งความจำนงใหม่ รวมผู้มีสิทธ ผ่านการพิจารณา รายงานตัว มอบตัว
ณ สถานศึกษา สถานศึกษา อื่น
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 53 12 65 5 7 5 -
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 19 6 25 1 20 1 1
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 5 1 6 - - - -
4  มัธยมวัดหนองจอก 6 14 20 20 - 15 14
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     116 26 27 21 15
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
5  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม   9 9 9 - - -
6  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 5   5 - - - -
7  สุรศักดิ์มนตรี 41   41 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     55 9 - - -
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
8  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   48 48 47 1 3 2
9  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 3 44 47 - - - -
10  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 15   15 - - - -
11  สตรีวิทยา ๒ 24   24 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     134 47 1 3 2
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
12  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 56   56 - - - -
13  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 137 3 140 7 133 18 13
14  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 9   9 - - - -
15  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง   39 39 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     244 7 133 18 13
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
16  ปทุมคงคา 6   6 - - - -
17  มัธยมวัดธาตุทอง 4   4 - - - -
18  วชิรธรรมสาธิต 63   63 - - - -
19  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1   1 - - - -
20  สิริรัตนาธร 21 18 39 4 16 4 4
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     113 4 16 4 4
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
21  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 20 32 52 21 31 21 21
22  ราชวินิตบางเขน 9   9 - - - -
23  สารวิทยา 43   43 - - - -
24  หอวัง 74   74 - 71 - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     178 21 102 21 21
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
25  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 2 27 29 29 - 29 26
26  นนทรีวิทยา 4   4 - - - -
27  วัดสุทธิวราราม 16   16 3 1 - -
28  สตรีศรีสุริโยทัย 23 4 27 - 16 12 6
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     76 32 17 41 32
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
29  เทพลีลา 5 22 27 19 6 18 16
30  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 4   4 - - - -
31  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 75   75 - - - -
32  มัธยมวัดบึงทองหลาง 3   3 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     109 19 6 18 16
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
33  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง   97 97 97 - 97 97
34  ฤทธิยะวรรณาลัย 226 4 230 - 219 12 12
35  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 13   13 - - - -
36  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 26 18 44 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     384 97 219 109 109
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
37  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 115   115 - - - -
38  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ   21 21 - - - -
39  พรตพิทยพยัต 14 13 27 16 - 14 14
40  ราชดำริ 20 78 98 97 1 97 -
41  ศรีพฤฒา   13 13 13 - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     274 126 1 111 14
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
42  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 67   67 - 28 1 1
43  บางกะปิ 12   12 - - - -
44  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 19   19 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     98 - 28 1 1
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่     1,781 388 550 347 227