WEB1
ปีการศึกษา 2564
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564
 
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 542 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 430 คน
102 102 106 102      
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 498 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 28 คน
สอบคัดเลือก 368 คน
102 102 102 102      
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 386 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 19 คน
สอบคัดเลือก 301 คน
24 24 24 24      
4  มัธยมวัดหนองจอก 514 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 484 คน
27 30 30 27      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,940 255 258 262 255                  
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 506 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 420 คน
56 60 61 56      
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 470 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
สอบคัดเลือก 435 คน
  15 14 -      
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 390 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
  10 -      
8  สตรีวิทยา ๒ 742 ห้องเรียนพิเศษ 126 คน
ความสามารถพิเศษ 44 คน
สอบคัดเลือก 572 คน
126 126 144 126      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,108 182 211 219 182                  
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 280 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 270 คน
15 18 15 15      
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 484 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
สอบคัดเลือก 347 คน
129 132 135 129      
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 542 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 418 คน
72 76 72 72      
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 528 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
สอบคัดเลือก 384 คน
126 132 126 126      
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 516 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 480 คน
  10 10 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,350 342 368 358 342                  
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 160 ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 150 คน
         
15  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 470 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 420 คน
  30 28 -      
16  ราชวินิตบางเขน 352 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
38 39 39 38      
17  สารวิทยา 498 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 385 คน
97 102 106 97      
18  หอวัง 635 ห้องเรียนพิเศษ 107 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 513 คน
  107 111 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,115 135 278 284 135                  
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19  เทพลีลา 426 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
สอบคัดเลือก 391 คน
12 19 14 12      
20  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 440 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 292 คน
125 132 128 125      
21  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 672 ห้องเรียนพิเศษ 144 คน
ความสามารถพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 498 คน
  144 151 -      
22  มัธยมวัดบึงทองหลาง 440 สอบคัดเลือก 440 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,978 137 295 293 137                  
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
23  ดอนเมืองจาตุรจินดา 350 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
         
24  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 546 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 28 คน
สอบคัดเลือก 452 คน
45 45 45 45   505 505 -  
25  ฤทธิยะวรรณาลัย 666 ห้องเรียนพิเศษ 138 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 508 คน
  139 151 -      
26  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 476 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
19 25 21 19      
27  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 304 คน
36 36 38 36      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,394 100 245 255 100       505 505        
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 660 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 513 คน
127 132 132 127      
29  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 440 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 297 คน
105 111 113 105      
30  พรตพิทยพยัต 520 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
สอบคัดเลือก 439 คน
  36 40 -      
31  ราชดำริ 514 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 40 คน
สอบคัดเลือก 444 คน
         
32  ศรีพฤฒา 472 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
  33 27 -   253 -  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,606 232 312 312 232       253          
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
33  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 616 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
สอบคัดเลือก 484 คน
129 132 134 129      
34  บางกะปิ 636 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 21 คน
สอบคัดเลือก 507 คน
84 94 91 84      
35  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 682 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 596 คน
  59 53 -      
36  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 468 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 28 คน
สอบคัดเลือก 368 คน
72 72 72 72      
37  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 316 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
  7 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,718 285 364 350 285                  
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200 ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 180 คน
         
39  พุทธจักรวิทยา 80 สอบคัดเลือก 80 คน
         
40  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 328 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 7 คน
สอบคัดเลือก 213 คน
  108 103 -      
41  สุรศักดิ์มนตรี 542 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
สอบคัดเลือก 422 คน
100 102 100 100      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,150 100 210 203 100                  
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42  เจ้าพระยาวิทยาคม 80 สอบคัดเลือก 80 คน
         
43  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 400 ความสามารถพิเศษ 48 คน
สอบคัดเลือก 352 คน
         
44  นนทรีวิทยา 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
10 10 10 10      
45  วัดสุทธิวราราม 504 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
สอบคัดเลือก 388 คน
  79 77 -      
46  สตรีศรีสุริโยทัย 366 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 42 คน
สอบคัดเลือก 222 คน
73 86 84 73      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,746 83 175 171 83                  
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47  ปทุมคงคา 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
11 13 13 11      
48  พระโขนงพิทยาลัย 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
13 13 13 13      
49  มัธยมวัดธาตุทอง 320 สอบคัดเลือก 320 คน
         
50  วชิรธรรมสาธิต 584 ห้องเรียนพิเศษ 144 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 429 คน
77 92 79 77      
51  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 452 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 300 คน
61 65 61 61      
52  สิริรัตนาธร 492 ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 374 คน
75 80 81 75      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,600 237 263 247 237                  
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 23,705 2,088 2,979 2,954 2,088       758 505