WEB1
ปีการศึกษา 2563

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร เปิดแจ้งความจำนง สอบ จับฉลาก
 ห้องเรียนพิเศษ 22-26 ก.พ. 63 15 ก.พ. 63 7 มี.ค. 63  
 ความสามารถพิเศษ 3-12 พ.ค. 63 2 มิ.ย. 63  
 สอบคัดเลือก 3-12 พ.ค. 63 6 มิ.ย. 63